Vizsgakurzus atlétikából a tanító szakos hallgatók részére.

A vizsga során egy tesztet kell kitölteni, amelyre az alábbi szakirodalmakból lehet felkészülni

Kósa - Vas módszertani kézikönyv az atlétikához (I. II.)

Kölyökatlétika

A teszt megoldásával legfeljebb kétszer próbálkozhatnak!

Figyeljenek oda, hogy a tesztek időkorlátosak.

Akinek sikeres a teszt, annak megajánlom az ide félévre a jegyet és a 2020/2021-es tanév I. félévben a gyakorlati beszámolókat a következő testnevelés módszertan órán kell bemutatni.

Köszönöm!

A kurzus a XIX. század második felének legjelentősebb alkotóinak életművét elemzi (Madách Imre, Arany János, Reviczky Gyula, Vajda János, Komjáthy Jenő).

A teszt megírásához létrehozott kurzus.

A teszt megírására létrehozott kurzus

A hallgatók lássák be, hogy a környezettudomány és a környezetvédelem szoros kapcsolatban vannak, egymást kiegészítik, de nem helyettesítik. Környezet és fenntarthatóság. A globális környezeti problémák. A környezetvédelem fogalma. A talaj és szennyezői. Elsivatagosodás, erdőirtás, túllegeltetés, vegyszerhasználat. A biofarm jelentősége. A környezetgazdálkodás fogalma. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar környezetromboló hatása, kiküszöbölésük lehetőségei. A víz szerepe a Földön: a víz körforgása, folyók, tavak, óceánok sarki jégtömegek, felszín alatti vizek. Az eutrofizáció. Az eutrofizációt kiváltó környezeti tényezők. A levegőtisztaság védelme és szabályozási lehetőségei. Füstködök. Üvegházhatás. Ózonlyuk. Környezetszennyező anyagok transzmissziói.

A kurzus célja a hallgatók megismertetése a statisztikai gondolkodásmóddal, a leíró statisztikákkal, különböző adatok grafikonon történő ábrázolásával, és néhány alapvető, a biológiában hipotézistesztelésre gyakran használt statisztikai teszttel az alábbi témakörök szerint. 

Táblázatkezelés, adatbázis-kezelés alapjai, grafikonok értelmezése és készítése Excel segítségével. Statisztikai programcsomagok és felhasználási lehetőségeik. Bevezetés a biometriába, változó típusok, statisztikai alapfogalmak, statisztikai populáció, minta, mintanagyság, reprezentativitás, jellegzetes eloszlástípusok, eloszlásgrafikonok.

A biostatisztikai módszerek jelentősége, hipotézistesztelés, valószínűség, első és másodfajú hiba, szignifikanciaszintek. Néhány alapvető paraméteres és nem-paraméteres statisztikai teszt, illetve a korrelációk fogalmának és statisztikáinak megismerése. Önálló kérdésfeltevés, a tanult statisztikai tesztek önálló elvégzésének és értelmezésének gyakorlása.

A tárgy feladata a szélesebb esztétikai/művészeti műveltségi bázis megteremtése, szemléletformálás, korszerű értékítélet alapozása. Az esztétikumhoz, illetve a művészethez való viszonyainak szociológiája. Az ízlés kérdése. A modern tömegkultúra az elit kultúra és a népi kultúra. A vizuális művészetek és műfajok áttekintése. Forma, tér, szín és tartalom. Forma és funkció elemzése különböző műfajú alkotásokban. Stílus és a stílusjegyek olvasása, konvenciói. Az esztétikai élmény és érték szocializáló szerepe. A műélmény beépítése a nevelési folyamatba. Az elemzéseken keresztül, ill. nagyrészt gyakorlati feladatok megoldásaival kialakítani a vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció gyakorlásához szükséges ismeretek, jártasságok, /alap/készségek, valamint képességek biztos bázisát. Kialakítandó kompetenciák: a hallgatók ismerjék az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges vizuális ismereteket. Megfelelő attitűddel és autonóm tanítás-szervezéssel, felelősségteljes szemlélettel formálják az életkornak megfelelő gyermeki kompetenciákat.

A vegyipari és környezetvédelmi technológiák alapfogalmainak, sajátos törvényszerűségeinek ismertetése. Az elméleti és gyakorlati szempontból legfontosabb technológiai eljárások, vegyipari műveletek és folyamatok, valamint azok munka- és környezetvédelmi vonatkozásainak bemutatása. A vegyipari és környezetvédelmi technológiák sajátos törvényei, műveletei, készülékei, vegyipari reaktorok, vegyipari műveletek, szerkezeti anyagok. Tüzeléstechnika. A víz technológiája. Az ivóvíz. A vízlágyítás. Kerámiaipar. Az üveggyártás. Építési kötőanyagok. Kénsavipar. Nitrogénipar. Ammóniaszintézis. Salétromsavgyártás. Műtrágyaipar. Klór és alkáli ipar. Metallurgiai iparágak. Acélgyártás. Alumíniumgyártás. A fémek korróziója, védekezés a korrózió ellen. A kőolaj vegyipari feldolgozása. A kőolaj desztilláció és termékei, azok finomítása. A petrolkémiai iparok eljárásai és termékei. Műanyagok tulajdonságai és előállítása. Mikrobiológiai iparok. Cellulózipar. Mezőgazdasági iparok, cukorgyártás.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a Vállalatgazdaságtan tárgy keretében megismert gazdálkodó szervezetek működtetésével összefüggő folyamatokat megértsék. Lássák át a szervezetekben jelentkező legfőbb gazdasági folyamatokat, valamint azok feltételeinek megteremtési lehetőségeit. Szerezzenek alapvető gazdasági, szervezési, irányítási ismereteket és sajátítsák el a hatékony működéshez szükséges tennivalókat. Megismerjék a vállalkozói szemlélet lényegét, főbb irányelveit és a szemlélet kialakításának módszereit. A vállalkozások életciklusait és az egyes életciklusok jellemzőit. A vállalatvezetés fő ismérveit, teendőit, feladatait, valamint a tudás és humán tőke szerepének fontosságát a vállalkozások életében, valamint megismerjék a vállalat tevékenységi rendszerének alapjait.

A képi kifejezési lehetőségek történeti vizsgálata. A képalkotás útja a camera obscurától a digitális képig. Kép-jel-írás-szimbólum. Látás és megismerés. A műalkotás hatásmechanizmusa. A műalkotás és a néző viszonya. A vizuális nyelv, a képépítés törvényei, tartalom és forma, funkció és forma összefüggései. Az esztétikum vizuális megjelenési formái; a ritmus, az arány, a szimmetria-egyensúly, a vonal-folt-plasztika, tér és tömeg problémái, a sötét-világos-színes-színtelen jelenségei, a statikusság, dinamikusság, egyensúlyeltolódás kérdései. Stílusgyakorlatok, parafrázisok, átíratok készítése. A kifejező elemek hatástényezőinek vizsgálata kompozíciókban, különböző ábrázolásmódokban. Önálló problémafelvetés látványépítéssel; a probléma rögzítése az ötlettől a kivitelezésig. Kompozíciók tervezése adott feltételekkel. A figura, mint kompozíciós elem problémájának elemzése különböző ábrázolási rendszerekben, méretekben, formátumokban és anyagokban. A szín- és tónusviszonyoknak, mint a képalakítás elemeinek vizsgálata. Kompozícióépítés: figura belső térben; feldolgozása grafikusan, ill. festői eszközökkel. Kompozícióépítés: csendélet belső térben; feldolgozása grafikusan, ill. festői eszközökkel. Emberi figura részelemeinek komponálása: portré; grafikusan, festőien. Önálló program célzott kialakítása.

A képi kifejezési lehetőségek történeti vizsgálata. A képalkotás útja a camera obscurától a digitális képig. Kép-jel-írás-szimbólum. Látás és megismerés. A műalkotás hatásmechanizmusa. A műalkotás és a néző viszonya. A vizuális nyelv, a képépítés törvényei, tartalom és forma, funkció és forma összefüggései. Az esztétikum vizuális megjelenési formái; a ritmus, az arány, a szimmetria-egyensúly, a vonal-folt-plasztika, tér és tömeg problémái, a sötét-világos-színes-színtelen jelenségei, a statikusság, dinamikusság, egyensúlyeltolódás kérdései. Stílusgyakorlatok, parafrázisok, átíratok készítése. A kifejező elemek hatástényezőinek vizsgálata kompozíciókban, különböző ábrázolásmódokban. Önálló problémafelvetés látványépítéssel; a probléma rögzítése az ötlettől a kivitelezésig. Kompozíciók tervezése adott feltételekkel. A figura, mint kompozíciós elem problémájának elemzése különböző ábrázolási rendszerekben, méretekben, formátumokban és anyagokban. A szín- és tónusviszonyoknak, mint a képalakítás elemeinek vizsgálata. Kompozícióépítés: figura belső térben; feldolgozása grafikusan, ill. festői eszközökkel. Kompozícióépítés: csendélet belső térben; feldolgozása grafikusan, ill. festői eszközökkel. Emberi figura részelemeinek komponálása: portré; grafikusan, festőien. Önálló program célzott kialakítása.

NAPPAI TAGOZAT – gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás esetén

VKO1016 Alkotás II.

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer:

 

A korábbi rajzi tapasztalatokra építve lehetőséget kell teremteni arra, hogy a hallgatók ismeretei elmélyüljenek a képzőművészet kifejezési lehetőségeivel kapcsolatban. Fontos, hogy az órai és az önálló feladatok elvégzése során képesek legyenek feltárni és alkotó módon alkalmazni ezen összefüggéseket saját munkáikban. Szükséges, hogy további stúdiumok során tisztázzák a képi, rajzi építkezés törvényeit, a kompozíciós problémákat. Fontos a kifejezés alapelemeinek tanulmányozása, valamint ezzel párhuzamosan újabb technikai lehetőségek megismerése.

 

A félév során meghatározó az emberi test ábrázolásának és a tér és az emberi alak kapcsolatának kérdése. A pontos, arányokra koncentráló, jól komponált rajzok elkészítésén túl elsődleges cél, hogy a hallgatók egyéni látásmóddal önálló munkát végezzenek. Túl tudjanak lépni a tanulmányok megszokott tartalmi, kompozíciós és technikai megoldásán. Képesek legyenek a kifejezés szempontjából fontos és kevésbé lényeges részleteket megjeleníteni, elkülöníteni (hangsúly, kiemelés, elhagyás), hangulatot, érzést, gondolatot kifejezni és mindehhez eszközt, anyagot, méretet választani. A folyamatos gyakorlati munka mellett a tapasztalatok megbeszélésével a későbbi tanári munka segítése történik.

 

Féléves tematika:

Az ábrázolás problémakörei közül a figura kiemelt elemzése kompozíciós igénnyel, funkcionális ábrázolási, kifejezési tartalmakkal. Az alakzat-forma-figura-motívum tartalmi értelmezése. A figura, mint téri elem, a figura mint képi elem, a figura mint motívum a kompozícióban, a különböző ábrázolási rendszerekben. Az ábrázolást hordozó síkfelület térbeni, illuzórikus kiterjesztésének a lehetőségei - a célirányos kifejező formaalkalmazás alkotói folyamatának segítése.

 

Órai feladatok (modell után):

1.           Mértani testekből álló beállítás – kompozíciós vázlatok részletekről és vonalas tanulmányrajz készítése golyóstollal, vagy tussal.

2.           Mozdulatvázlatok készítése. (15-10-5 perces krokik.) Portré rajza élő modell után.

3.           Emberi alak rajza élő modell után.

4.           A tussal való rajzolás lehetősége. Emberi alak rajza élő modell alapján.

5- 7. Modell utáni rajzolás, festés – egyéni megoldások és kompozíciók 

8-10. A korábbi munkák, valamint krokik és a fotók felhasználásával sokszorosító grafikai munkák tervezése, készítése (monotípia, rézkarc, linómetszet) 

11 – 12. „Külső térben” – min. 3 lapos sorozat szabadon választott technikával

13. Rajzok állatokról – állatkertben

14. A kurzus lezárása, prezentáció

 

Minden órán a hallgatók kapnak házi feladatokat, és az órákat a házi feladatok értékelésével kezdjük.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 

Az értékelés módja és ütemezése:  Folyamatos konzultáció. A 10. alkalommal a félév során készült munkák bemutatása (min. 60%). Az utolsó alkalommal prezentáció.

 

-          A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése: prezentáció

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

-           A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot kapnak. Kettőnél több készületlen konzultáción való részvétel a tantárgy félévi érvénytelenségét vonhatja maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción megszerzett érdemjegyek, valamint a prezentáció érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg.

 

 

 

Dr. Zielinski Tibor

 

2020. 02. 11.

 

 

NAPPALI TAGOZAT – gyakorlati jegy

VKO1022            Alkotás IV.

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Az alapvető plasztikai alakítási módokhoz kapcsolódó anyagok, eszközök, eljárások biztonságos használatának ismertetése, az alapvető munkavédelmi szabályok betartása/betartatása. Cél a plasztikai formanyelv sajátosságainak és a kompozíció térszervező tulajdonságai megismerése, az élő modell megfigyelésén keresztül, az arányok, az irányok a szerkezet pontos kialakítása, térben megformálása. A fény és az árnyék plasztikában betöltött szerepének megismerése, tudatos használata.

A szobrászat lényegesebb történeti, művészettörténeti példáinak áttekintése és szakmai szempontokból való elemzése. Néhány egyszerű szobrászati kivitelezési technológia megismerése és gyakorlása.

Az agyag, a plasztilin mintázása, gipszöntés, gipsz megmunkálás. Terrakotta szobor előkészítése.

A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók személyes és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek ezen eljárásokról, eszközökről és anyagokról, a szobrászműhelyben pedig egyénre szabott konzultáció mellett alkotói tevékenységet végezzenek.

Műelemzés: a szobrászat lényegesebb történeti, művészettörténeti példáinak áttekintése és szakmai szempontokból való elemzése.

A plasztikai nyelv, a formai építkezés törvényeinek megismerése elsajátítása.

 

Megoldások keresése:

-             a ritmus, az arány, a szimmetria-egyensúly; a tér és tömeg;

-             a statikusság, dinamikusság, egyensúlyeltolódás, probléma-körének kérdéseire.

 

A stílus, az esztétikum, az alapvető hatáskeltés eszközrendszerének megismerése, elsajátítása.

 

A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók személyes és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek ezen eljárásokról, eszközökről és anyagokról, a szobrászműhelyben pedig egyénre szabott konzultáció mellett alkotói tevékenységet végezzenek.

 

Féléves tematika:

 

1. Megismerkedés a szobrászműhely alapvető alapanyagaival, eszközeivel, alapvető munkavédelmi tudnivalók megismerése. Szoborportré felvasállványának az előkészítése, az agyag felhelyezése a szoborvázra.

 

2. A fejszobor arányainak gondos meghatározása, a fejszobor tengelyeinek megismerése.

 

3 – 10. A szobor részleteinek kidolgozása. Közben koponya mintázás és felnagyított részletek: fül, szem, orr, száj 5-10 szeres méretű megmintázása. A szobor elkészítését fázisonként, majd a kész szobrokat lefényképezzük.

 

11. A szobor gipsz-negatívjának elkészítése.

 

12. A szobor gipsz-pozitívjának elkészítése.

 

13. A szobor öntési varratainak, és hibáinak retusálása, végleges felületének kidolgozása.

 

14. Értékelés.

 

Otthoni házi feladatok, IKT eszközök alkalmazása:

 

A hallgatók minden alkalommal kapnak házi feladatot, melyek lehetnek gyakorlati, vagy elméleti jellegűek.

Az elméleti feladatok a Redmenta.com interneten elérhető feladatszerkesztő programmal készülnek; önálló feladatmagoldás, objektív értékelés.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 

-          A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 

-          A gyakorlati munka, IKT feladatok, prezentáció PPP.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

 

-          A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden héten feladatot kapnak.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:    

 

-          A félévi gyakorlati jegyet a gyakorlati munka, az IKT feladatok eredménye és a prezentáció eredményének súlyozott átlaga határozza meg. A szobrok elkészülését folyamatosan, fázisonként fényképekkel dokumentáljuk.

 

Kötelező, ajánlott irodalom:

 

Folyóiratok:

 

Új művészet, Balkon, Artmagazin

 

Könyvek:

 

Zielinski Tibor: Szobrászati technikák Portrék: mintázás, terrakotta és gipsz, Cser kiadó 2012.

E. H. Gombrich: A művészet története Gondolat Kiadó Bp. 1983.

Romei – Gaudenzi: A szobrászat az ókortól napjainkig, Bp., Cicero, 1996

Herbert Read: A modern szobrászat, Bp., Corvina, l97l

Fekete Tamás: Szobrászat (Műhelytitkok sorozat), Bp., Corvina, l982

A képzőművészet iskolája I-II. (szerk. Solymár István), Bp., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, l976

Moholy–Nagy László: Az anyagtól az építészetig, Bp., Corvina, l968

 

Dr. Zielinski Tibor

adjunktus, NyE

 

2020. 02. 10.

Az önálló képi, plasztikai gondolkodásmód megteremtése. Megfigyelés, elemzés, inspiráció, ötlet, képalkotás, ítéletalkotás. Kifejezés. Önálló formanyelv megteremtése. 2D, 3D és multimédiás alkotások létrehozása.
A tantárgy keretében a legfontosabb festészeti, grafikai, plasztikai, multimédiás technikák elsajátítása, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót a képi, plasztikai, téri alakítás műfaji és formai sajátosságai közötti eligazodásra.

A tantárgy fő célja, a korábban tanult biológiai kurzusok anyagára (elsősorban Állatanatómia, Állatrendszertan, Biológiai alapismeretek) épülve, az állatok szöveteinek, szerveinek és szervrendszereinek működését ismerjék meg a hallgatók. A tantárgy részletes, hetekre lebontott tematikája megtekinthető jelen kurzus alatt, illetve az elméleti és gyakorlati órák anyaga is a hallgatók rendelkezésére áll. 

Csak azok a hallgatók vegyék fel a tantárgyat akiknek a neptun szerint is kötelező!

A tantárgy során a résztvevők megismerhetik a falvak és a városok fogalmának földrajzi, időbeni és tudományterületenkénti eltéréseit, a települések fejlődésére ható hagyományos és új energiákat, az urbanizáció fejlődéstörténetét, jellegzetes szakaszainak földrajzi és időbeni különbségeit, ezek lenyomatát a települések belső szerkezetében, alaprajzában, morfológiájában. A tantárgy során a résztvevők betekintést nyerhetnek a falvak és városok hierarchikus elrendeződésének, valamint a településállományon belüli, a városi és a vidéki térségek közötti fejlettségi különbségek változásának fontosabb sajátosságiba, a településfejlesztés történeti kialakulását, a mai, nemzetközi szinten alkalmazott gyakorlatokba.

7.hét: A falvak kialakulása és jellemezői

8.hét: A tanyák kialakulása és típusai

9.hét: A bokortanyák jellemzői

10.hét: A vonzáskörzetek lehatárolásának módszerei

11.hét: OTK

12.hét: Településszerkezet, településmorfológia

13.hét: Az urbanizáció hatásai I.

14.hét: Az urbanizáció hatásai II.

A kurzus elsősorban az emberi test felépítésével és működésével kívánja megismertetni a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus- és tanító szakos hallgatókat.

A kurzus magába foglalja az emberi szervezet struktúrájának és funkciójának tanulmányozását. Integrálja a humán anatómia alapjait a szervrendszerek sejtszintű fiziológiai működésével. Foglalkozik az emberi szervrendszerek: idegrendszer, mozgató rendszer,keringési, légzési,emésztő, kiválasztó, endokrin és reproduktív rendszerek témaköreivel. Magában foglalja a környezet humán szervezetre gyakorolt hatásainak tanulmányozását, a környezetvédelem és a különösen az emberi szervezet szempontjából fontos egészségtani ismereteket (ez utóbbihoz kapcsolódó tananyag a MOOC rendszerben, Az egészségtan alapjai kurzus alatt tekinthető meg.

A tárgy célja és ismeretanyaga: A tantárgy a társadalmat fenyegető különböző veszélytípusokat mutatja be (természeti, antropogén, szemiantropogén). Bevezetésként elemzi a kérdéskörhöz kapcsolatos alapfogalmakat (veszély, katasztrófa, kockázat, sebezhetőség) és azok kapcsolatait, valamint természeti és társadalmi meghatározottságuk jellegzetességeit. Részletes képet ad a természeti veszélyek genetikus - a földi szférák szerinti - rendszeréről és taglalja a lehetséges védekezési módokat. A védekezés kapcsán hangsúlyozottan vizsgálja a különböző módszerek környezeti hatásait és szerepüket a másodlagos veszélyek kialakításában. Foglalkozik a veszélyek tér- és időbeli változásaival, azok társadalomfüggőségével.

4.hét: Katasztrófális folyóvízi árvizek okai és következményei

5.hét: A globális felmelegedés következményei I.

6.hét: A globális felmelegedés következményei II.: éghajlati katasztrófák

7. hét: A globális felmelegedés következményei III.: trópusi és mérsékelt övi erdők pusztulása

8 .hét: Antropogén hatások a Föld élővilágára I.: burgonyavész

9. hét: Antropogén hatások a Föld élővilágára II.: özönnövények agresszív terjeszkedése

10.hét: Antropogén hatások a Föld élővilágára III.: sáskajárás, szőlő filoxéra

11.hét: Antropogén hatások a Föld élővilágára IV.: nyulak és a dingók túlszaporodása

12.hét: Globális járványok I.: pestis

13.hét: Globális járványok II.: kolera, TBC

14.hét: Globális járványok III.: Korona/AIDS

Az anyagszerkezeti és anyagtulajdonságokra, valamint ezek kapcsolatára vonatkozó alapismeret adása. Az anyagszerkezet különböző szintjei és az egyes szintek által determinált anyagtulajdonságok, a mérethatások megismertetése. Az anyagtudomány definíciója, szerepe a technológiákban. Atomszerkezet. A kémiai kötés kvantummechanikai leírása. Kémiai kötéselméletek. Két- és többatomos kötések. Molekulák szimmetriája. A komplex vegyületek kötése. Kristálytérelmélet. Dielektromos és mágneses sajátságok. Vezetési tulajdonságok. Vezető-, szupravezető. ellenállás-, szigetelőanyagok. Félvezetők, félvezető egykristályok előállítása. Szilárdtestek szerkezete, kristálytani fogalmak, rendszerek, jelölések. Rácshibák. A kristályos és amorf anyagok sajátosságai, valamint leírásmódja a különböző anyagcsoportokban. Mérethatások az anyagstruktúrában, nano-, mikro-, makroszerkezetek. Nanokristályos mágneses anyagok. Többkomponensű rendszerek szerkezeti formái, polikristályos anyagok. Termikus viselkedés, állapotábrák, termikusan aktivált folyamatok. Intelligens anyagok, alakemlékező ötvözetek, folyadékkristályok, fényvezető szálak.

A főbb anyagcsoportokra vonatkozó alapismeret adása, az alkalmazhatóságuk bemutatása különböző iparágakban, valamint a vizsgálatukra használatos korszerű módszerek megismerése. A tárgy a főbb anyagcsoportok (fémek, kerámiák és műanyagok) esetében áttekinti az anyagok szerkezetét, a szerkezet és a makroszkópikus tulajdonságok közötti kapcsolatot, valamint bemutatja gyakorlati jelentőségüket a szervetlen és szerves vegyipar, a környezetvédelem, orvosbiológia, elektronika területén. Roncsolással végrehajtott vizsgálati módszerek. Roncsolásmentes modern anyagvizsgálati technikák.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus az atlétika tantárgy órarend szerinti haladásához.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus atlétika tantárgy órarend szerinti haladásához.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus atlétika tantárgy órarend szerinti haladásához.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus az atlétika tantárgy órarend szerinti haladásához.

Szabályozástechnika, számítógépes folyamatirányítás.

Az irodalom medialitásának kérdése az utóbbi egy-másfél évtizedben került a tudományos gondolkodás középpontjába. A kurzus a szóbeliség és az írásbeliség történetisége mellett a nyomtatott illetve az digitalizált szövegek jelenségeinek elméleteivel foglalkozik az internet uralta kulturális térben.

Az irodalom medialitásának kérdése az utóbbi egy-másfél évtizedben került a tudományos gondolkodás középpontjába. A kurzus a szóbeliség és az írásbeliség történetisége mellett a nyomtatott illetve az digitalizált szövegek jelenségeinek elméleteivel foglalkozik az internet uralta kulturális térben.

A bábozás módszertanához nagyon jól használható segédanyag a következő:

https://docplayer.hu/16166763-Modszertani-segedlet-a-babjatek-es-a-babkeszites-valamint-a-drama-es-szinjatek-targyak-tanitasahoz.html-

Ennek az első 99 oldala elegendő olvasásra. A képanyag

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus a bevezetés a tudományos kutatásokba tantárgy órarend szerinti haladásához.

A tantárgy célja a tanárjelöltek felkészítése a tanítási gyakorlatokra. A biológiatanításban alkalmazott módszerek gyakorlása. A biológia tananyag átadását szolgáló hatékony módszerek elsajátításával a tanárjelölt képes a pedagógiai, pszichológiai ismeretek alkalmazására a biológiatanításban annak érdekében, hogy a mai kor elvárásának megfelelő biológia tanárokká váljanak. Képesek a tanítványaik érdeklődését felkelteni a biológia tanulása iránt, továbbá képesek elősegíteni tanítványaik pályaorientációját ösztönözve őket a biológiát alkalmazó továbbtanulásra.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: Az érdeklődés-felkeltés, motiválás lehetőségei, technikái és módszerei a biológia tantárgy tanítása során. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitűdformálási lehetőségek. A projektmódszer szerepe a differenciált módszerek rendszerében és ennek alkalmazása. A biológiai fogalmak tanításának lépései, elvei, a tévképzetek feloldásának technikái. A biológiai ismeretek rögzítésének, megszilárdításának speciális módszerei. A biológia szaktárgyi tényeinek és azok összefüggéseinek felismertetése, megerősítése. Különbségek és hasonlóságok megmutatása, illetve logikus elemzése a tananyag feldolgozása során. A feladat- és problémamegoldás szerepe és jelentősége a biológiai gondolkodás fejlesztésében.
A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: motiváció, közlés, magyarázat, fogalomalkotás, összefoglalás, ellenőrzés, szemléltetés, modellezés, modellalkotás, számonkérés, feladatmegoldás, ábra- és grafikonelemzés, szövegértés, ok-okozatok feltárása, általánosítás, problémamegoldás, kiselőadás, kérdés-felelt, vita, stb. A szemléltetés jelentősége és formái. Mikrotanítások a tanult módszerek felhasználásával.

A tantárgy célja a tanárjelöltek felkészítése a tanítási gyakorlatokra. A biológiatanításban alkalmazott módszerek gyakorlása. A biológia tananyag átadását szolgáló hatékony módszerek elsajátításával a tanárjelölt képes a pedagógiai, pszichológiai ismeretek alkalmazására a biológiatanításban annak érdekében, hogy a mai kor elvárásának megfelelő biológia tanárokká váljanak. Képesek a tanítványaik érdeklődését felkelteni a biológia tanulása iránt, továbbá képesek elősegíteni tanítványaik pályaorientációját ösztönözve őket a biológiát alkalmazó továbbtanulásra.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: Az érdeklődés-felkeltés, motiválás lehetőségei, technikái és módszerei a biológia tantárgy tanítása során. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitűdformálási lehetőségek. A projektmódszer szerepe a differenciált módszerek rendszerében és ennek alkalmazása. A biológiai fogalmak tanításának lépései, elvei, a tévképzetek feloldásának technikái. A biológiai ismeretek rögzítésének, megszilárdításának speciális módszerei. A biológia szaktárgyi tényeinek és azok összefüggéseinek felismertetése, megerősítése. Különbségek és hasonlóságok megmutatása, illetve logikus elemzése a tananyag feldolgozása során. A feladat- és problémamegoldás szerepe és jelentősége a biológiai gondolkodás fejlesztésében.
A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: motiváció, közlés, magyarázat, fogalomalkotás, összefoglalás, ellenőrzés, szemléltetés, modellezés, modellalkotás, számonkérés, feladatmegoldás, ábra- és grafikonelemzés, szövegértés, ok-okozatok feltárása, általánosítás, problémamegoldás, kiselőadás, kérdés-felelt, vita, stb. A szemléltetés jelentősége és formái. Mikrotanítások a tanult módszerek felhasználásával.

A tantárgy célja a kísérletezés, megfigyeltetés gyakorlati technikáinak elsajátítása, annak érdekében, hogy a magabiztos tudás és gyakorlati tapasztalatok birtokában a tanítási gyakorlatok eredményesek legyenek. Megtanítjuk, hogy a kísérlet a motiváció egyik eszköze, melynek célja az alkalmazható, élményszerű természettudományos gondolkodás kialakítása. A tantárgy ismereteinek elsajátításával a tanárjelöltek képesek megismertetni tanítványaikkal, hogy a biológia, kémia, fizika, földrajz hogyan magyarázza a természet összefüggéseit, továbbá képes a biológiai szertár, élősarok kialakítására, fenntartására, tanulmányi kirándulások, táborok, erdei iskolai programok szervezésére, lebonyolítására, természettudományi versenyprogramok szervezésére, tehetséggondozási feladatok ellátására, az egyéni nevelési és tanulási igényű tanulók oktatási módszereinek alkalmazására az általános iskolai biológia oktatásban.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A kísérletezés didaktikai felépítése: a kísérlet célja, eszközei, anyagai a kísérletezés menete, végrehajtása, megfigyelése, következtetéseik és ezek tanítása. A tanári demonstrációs kísérletek és a tanulókísérletek tervezése, előkészítése, céljai. A kísérletek munkaformái és ennek gyakorlatban történő bemutatása. A tanár feladata a tanulókísérletekben és ennek gyakorlása. Megfigyelési szempontok kidolgozása és alkalmazása. A kísérletekhez szükséges munkalapok kidolgozása és alkalmazásuk. A kísérletek magyarázatainak, következtetéseinek gyakorlása. A természettudományos tárgyakban szerzett ismeretek felhasználása, integrálása a kísérletezésben és ennek bemutatása és gyakorlása. Egyszerűbb gyakorlati vizsgálatok alkalmazása a biológia oktatás során. A mikroszkópos szemléltetés módszertana. Biológiai szertár felszerelése, élősarok. Tanulmányi kirándulás, erdei iskola alkalmazása az iskolán kívüli biológiaoktatásban és környezeti nevelésben. Szakmai kirándulások, környezet- és természetvédelmi táborok, szakkörök szerepe a biológiaoktatásban. Tehetségkutatás, szaktáborok, természettudományi versenyprogramok szervezése, tudományos diákkörök működtetési lehetőségei. Az egyéni nevelési és tanulási igényű tanulók biológia oktatás módszerei tanórán belül és kívül. A szakkörök és a korrepetálás jelentősége a tanulók differenciált egyéni és csoportos oktatásában. Mikrotanítások az alkalmazható módszerek felhasználásával.

Az élővilág rendszerezése. A rendszerezés története és a rendszerek. Az élővilág nagy egységei (törzsfa). A vírusok. A prokarióták és az eukarióták. A gombák evolúciója.
A növényvilág evolúciója. A növények élete. A növényélettan alapjai: vízforgalom, vízgazdálkodás és anyagszállítás; a növények felépítő – és lebontófolyamatai, a növények mozgása, szaporodása, növekedése és egyedfejlődése. Az állatok rendszere. Egysejtű eukarióta állatok. A többsejtű állatok evolúciója: sejthalmazosok, álszövetesek, a szövetes állatok. Testüreg nélküliek és testüregesek. Az ősszájú állatok evolúciója. Férgek, féreglábúak, ízeltlábúak, puhatestűek. Az újszájú állatok evolúciója: úszószegélyes férgek, tüskésbőrűek, gerinchúrosok, gerincesek. Egyed feletti szerveződési szintek. A környezet, az abiotikus környezeti tényezők. A populációk. A társulások jellemzői, változásai. Hazai társulások. A társulások táplálkozási szintjei energiaáramlása és anyagforgalma. A biomok áttekintése. A bioszféra anyagforgalma. Öröklődés és változékonyság. Genetikai alapismeretek. A klasszikus genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A modern genetika jelene és perspektívái. Populációgenetika és evolúció. Az emberi szervezet szervrendszerei és működése.

Balesetvédelmi tudnivalók. Jegyzőkönyvvezetés. Alapvető szerves kémiai laboratóriumi eszközök, módszerek. Olvadás- és forráspont mérés. Törésmutató mérés. Kristályosítás. Heteroatomok (N, S, Hlg) kimutatása. Élettanilag legfontosabb kationok és anionok kimutatása. Alapvető szerves kémiai laboratóriumi módszerek. Desztillálás, vékonyréteg- és oszlopkromatográfia. Alkánok, alkének, alkinok és aromás szénhidrogének tulajdonságai, reakciói. Halogénszármazékok tulajdonságai, reakciói. Alkoholok és fenolok tulajdonságai, reakcióik. Ismeretlen vegyület funkciós csoportjának kimutatása. Oxovegyületek, éterek tulajdonságai, reakcióik. Aminok tulajdonságai, tipikus reakcióik. A különböző rendű aminok megkülönböztetése. Karbonsavak és karboxilcsoportban helyettesített származékok tulajdonságai, tipikus reakcióik. Aminosavak, fehérjék tulajdonságai, tipikus reakcióik. Számítási feladatok. Monoszacharidok tulajdonságai, tipikus reakcióik.  Ismeretlen vegyület funkciós csoportjának kimutatása. Diszacharidok és poliszacharidok tulajdonságai, tipikus reakcióik. Extrakció. Forgatóképesség mérés. Potenciometrikus titrálás. UV-spektrofotometria.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus a blokkszeminárium 1. tantárgy órarend szerinti haladásához.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus a blokkszeminárium 2. tantárgy órarend szerinti haladásához.

CNC programozási alapismeretek. KÉREK MINDENKIT, HOGY CSAK A GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK vegyék fel a tárgyat! Ez a C tárgy a későbbi tantárgyak alá alapoz meg!

A Mooc nye felülettel együtt használható a kurzus teljesítéséhez.

Talajvédelem, melioráció, talajremediáció c. tárgy (KG1205L) tananyagai

Szakdolgozat c. tárgy (KG1205L)  - szakdolgozat készítési útmutató (ld. még www.nye.hu/agrtud)

A Magyar Táncművészeti Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem közös képzése keretében a kurzus a XIX. és a XX. század drámatörténete legmeghatározóbb szerzőinek életművével foglalkozik.

ERASMUS STUDIES – Practcal grade

 

BKA2226            Drawing Studies lV.

 

Annual tasks:

  1. 5-10 min. drawings standing and sitting model, from different angles.
  2. A big-size drawing of a model, using an extension-stick for the charcoal and for the brush for the ink.
  3. The spatial relation between the live model and the space around. Indoor, outdoor. Drawing or ink on paper.

4-6. Display of self-shadow and drop shadow, relation of live model to drapery, depiction of materiality. Plaster cast portrait with drapes. Drawing using the features of the tone-based technique.

7-9. Human and animal. Drawing in the Zoo.

10-12. Valuation of the annual work, planning and making an exhibition.

 

 

Participation in workshops:

Attendance at practical classes is compulsory. The permissible amount of semester absenteeism in part-time training is one third of the subject consulting hours. If this is exceeded, the semester cannot be evaluated (TVS § 8 § 1).

Assessment method: presentation.

 

The method to earn the grade: The grade for the semester is determined by the weighted average of the grades obtained during the consultation and the grades of the presentation.

 

 

Recommended book:

Jenő Barcsay: Anatomy ​for the artist, Corvina, Budapest, 1993, ISBN: 9631329194

 

 

 

Tibor Zielinski DLA

16th February 2020.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus az edzéselmélet tantárgy órarend szerinti haladásához.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus az edzéselmélet tantárgy órarend szerinti haladásához.

A tantárgy célja olyan elméleti ismeretek közvetítése, melyek felhasználásával a tanárjelölt képes a tanulók életkori sajátosságaihoz és tudásszintjéhez igazodva magyarázatot adni az életmóddal, a természeti környezet megőrzésével és a betegségekkel kapcsolatos biológiai problémákra, illetve azok egészségtani következményeire. A magyar népesség egyes demográfiai mutatói. Betegségek osztályozása: a leggyakoribb iskoláskorban és fiataloknál előforduló betegségcsoportok, azok korai tünetei. Elsősegélynyújtás és újraélesztés. A leggyakoribb fertőző betegségek. A leggyakoribb fertőzések járványtana. A nem fertőző népbetegségek és a környezet. A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek. A bőr, mint első védelmi vonal. Egészséges táplálkozás, a táplálék minőségének hatása a szervezet működésére.

A környezet változásainak elemzését követően a hallgatók képesek legyenek felmérni bizonyos antropogén tevékenységek várható egészségkárosító következményeit, a prevencióra fektetve a hangsúlyt megoldási lehetőségeket keresni az emberi egészség megőrzése céljából. Legyenek képesek a szaktárgyának megfelelő tudományterületen a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések felismerésére, a szaktárgyában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek közvetítésére a tanulók felé. A környezet-egészségtan tárgya, feladata. A magyar népesség egyes demográfiai mutatói. Település egészségtan. A leggyakoribb fertőzések járványtana. A nem fertőző népbetegségek és a környezet. A környezet egészségre káros élőlényei (mikroorganizmusok, egészségügyi kártevők). A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus az Élelmiszeripari gépek !. tantárgy órarend szerinti haladásához.

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az emberi szervezet működésének élettani, biokémiai alapjaival, és azok testmozgással kapcsolatos sportélettani vonatkozásaival; elsajátíttatni a legfontosabb balesetvédelmi és elsősegélynyújtási szabályokat, különös tekintettel a testnevelés és testedzés során adódó helyzetekre. Olyan kulcsfontosságú információk birtokába juttatni a hallgatókat, amelyek segítik az edzéselmélet jobb megértését. Az itt megszerzett tudás és kompetencia a biomedicinális ismeretek alapját nyújtja ahhoz, hogy a testnevelés és sporttudomány területének gyakorló szakembereivé váljanak.
A tantárgy segítségével megértik az edzéselmélet, a testkultúra, az egészségtan, a terhelés és sportélettan, a gyógytestnevelés, a mozgásfejlődés tárgykörébe tartozó alapismereteket.

Élettan, balesetvédelem, elsősegélynyújtás (BSR1218, BSR1218L) tantárgy gyakorlati feladatait tartalmazó kurzus.

Élettan, balesetvédelem, elsősegélynyújtás (BSR1218, BSR1218L) tantárgy gyakorlati feladatait tartalmazó kurzus.

Az ének-zenei nevelésen belül szokások, készségek és képességek fejlesztése az általános iskola alsó tagozatában. Az éneklés helyes szokásainak kialakítása. A zenei írás-olvasás készségének fejlesztése az alsó tagozatban.A daltanítás módszerei, a képességfejlesztés feladatai. A tervezés és felkészülés kérdései. Az ének-zene órára készített tervezetek sajátosságai. Óralátogatások és ezek elemzése. 

A kurzusokat Google Classroomban tartjuk.

Megítélésem szerint hasznosabb most a tanárjelölt hallgatóknak.

Neptunon és e-mailen jeleztem időben, sokan már benne vannak, csak néhányan itt is kerestek, azért írom ki.

A kurzusokat Google Classroomban tartjuk.

Megítélésem szerint hasznosabb most a tanárjelölt hallgatóknak.

Neptunon és e-mailen jeleztem időben, sokan már benne vannak, csak néhányan itt is keresnek, azért írom ki.

A gyakorlati kurzus az előadáson alapul. Az előadás anyaga itt található:

https://mooc.nye.hu/course/view.php?id=38

Az előadó Dr. Vályi Sándor.

A tantárgy célja a gazdálkodás alapjainak, a nemzetgazdasági alapösszefüggéseknek a megismerése, a vállalkozások indításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átfogó és rendszerezett áttekintésének az elsajátítása. A hallgatók megismerik az üzleti vállalkozások, mint szervezet-, és mint gazdasági rendszer felépítését, működésének és működtetésének általános rendszerelméletét. Megismerhetik a vállalkozások társadalmi, gazdasági, pénzügyi környezetét, a vállalkozások működési formáit, azok létrehozásának, működtetésének, megszüntetésének feltételeit, főbb jellegzetességeit. Az erőforrásokkal való gazdálkodás alapjait.

Hidraulikus hajtások bemutatása, alapfogalmak, jelölések, hidraulikus kapcsolási körök.

Hidraulikus járműhajtások bemutatása

A tantárgy célja az ember összehasonlító biológiájának, jellegeinek tárgyalása a kihalt és recens biológiai változatok tükrében.

A tantárgynak elméleti és gyakorlati része egyaránt van, a vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlat teljesítése.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus az iskolai tanítási gyakorlat tantárgy órarend szerinti haladásához.

Járműdinamika fogalmai, összefüggései

Járműdinamika járműgépészeknek

A kovalens kötés. A kovalens kötés jellemzői két- és több-atomos molekulákban: kötési energia, kötési távolság; kötésszög. A datív (koordinatív) kötés. A hibrid orbitálok elmélete. A szén atom hibrid állapotai. A σ- és a π-kötések. A polarizált kovalens kötések. Elektronegativitás. Dipólus molekulák, dipólmomentum. Az oxidációs szám fogalma, kiszámítása (példák), jelentősége az oxidoredukciós egyenletek felírásában. A molekulák közötti - másodlagos - kölcsönhatások: dipól kölcsönhatás, van der Waals-féle erők, H-kötések. A gázhalmazállapot általános jellemzése. Ideális és reális gázok. Parciális nyomás. A folyékony halmazállapot jellemzése. Viszkozitás és felületi feszültség. Gőztenzió. A szilárd halmazállapot jellemzése. Fémrács (fémes kötés), ionrács, atomrács, molakularács jellemzői. Szublimáció. Az oldódás folyamata, energetikája. Oldhatóság fogalma, telített oldatok. Az oldhatóság függése a hőmérséklettől és a nyomástól. Gázok oldódása folyadékokban. A koncentráció fogalma és fajtái. Híg oldatok törvényei: oldatok tenzió-csökkenése, fagyás és forráspontja. Ozmózis, ozmózisnyomás. Oldhatósági szorzat. A víz disszociációs egyensúlya. A víz ionszorzata. pH és pOH. Erős és gyenge savak/bázisok. A pK fogalma Pufferek. Elektrolitok általános jellemzése. Elektrolitos disszociáció, disszociációfok. Sav-bázis indikátorok működési elve. Galvánelemek általános jellemzése. Normál potenciál fogalma, standardpotenciál, elektromotoros erő. Első- és másodfajú elektródok. Összehasonlító elektródok. Redox-potenciál, standard redox-potenciál. Az elektrolízis folyamatának általános jellemzése. Faraday-törvénye. A radioaktivitás felfedezése. A radioaktív bomlás. Az atomreaktor működése. Bioszervetlen kémia (elemek vegyjele, biológialag fontos elemek és szervetlen vegyületek). A szénvegyületek kötése (egyszeres és többszörös kötések). Szerves funkciós csoportok. A legfontosabb szerves vegyületek.

Az emberiség növekvő igényeinek biztosításában kiemelkedő szerepet játszó vegyi anyagok keverékek használata/alkalmazása során jelentkező, egyidejűleg egészség- és környezetkárosító kockázatok megismerése, azon ismeretek elsajátítása, amely a munkakörnyezetben szükséges a munkavállaló ember és a környezet megvédése érdekében a veszélyes vegyi anyagok és készítmények életciklusa bármely szakaszában kifejezett káros hatásaitól, különös tekintettel e káros hatások azonosítására, elhárítására és megelőzésére. A veszélyes anyagok és készítmények osztályozása és forgalomba hozatalának jogi szabályozása. A kemizáció fogalma, haszna, kockázatai. Kémiai biztonság, helyes vegyianyag-kezelés. Vegyi anyagok csoportosítása. Anyag, készítmény, veszélyes anyag, veszélyes készítmény fogalma. Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények osztályozása. Toxikológiai alapfogalmak. Veszélyes anyagokhoz és veszélyes készítményekhez kapcsolódó kezelési eljárások, tevékenységek szabályozása. Régi és új veszélyes anyagok. Biztonsági adatlapok tartalma. Kockázatbecslés régi és új anyagokra. Az egészségkockázat becslése. A veszélyesség azonosítása. A környezeti expozíció. Veszélyes hulladékok. A hulladékminősítést megalapozó vizsgálatok. A veszélyesség mértékének megállapítása, osztályba sorolás. Egészségkárosodások és megelőzésük. Daganatkeltő, mutagén, teratogén anyagok okozta egészségkárosodások és megelőzésük.

A kurzus a XIX. század második fele, s a századvég jelentős életműveit vizsgálja. Értelmezi Madách Imre, Arany János, Reviczky Gyula, Vajda János és Komjáthy Jenő munkásságának  legjellegzetesebb alkotásait.

A kurzus a három nagy műnem sajátosságaira koncentrál. Elsősorban a lírával foglalkozik, de érinti a konfliktusos, az analitikus, valamint az eszmedrámát és a kisepika néhány műfaját is. A gyakorlat során mindenekelőtt a művek elemzésével foglalkozunk.

A kurzus a három nagy műnem sajátosságaira koncentrál. Elsősorban a lírával foglalkozik, de érinti a konfliktusos, az analitikus, valamint az eszmedrámát és a kisepika néhány műfaját is. A gyakorlat során mindenekelőtt a művek elemzésével foglalkozunk.

Csak azok a hallgatók vegyék fel a tantárgyat akiknek a neptun szerint is kötelező!

A Kontinensek földrajza II. c.  stúdium részletesen foglalkozik az ázsiai kontinens társadalomföldrajzával, a természetföldrajzi adottságaival, ezek hatásával a kitermelő iparra, az energiagazdálkodásra, a feldolgozóiparra, a mezőgazdaságra és a szolgáltatások (pl. vonalas infrastruktúra) egyes ágazataira. Ázsiában meglévő sajátos képződményeinek bemutatása és értékelése komplex természetföldrajzi vizsgálatok keretében.

7.hét: Kína komplex földrajzi jellemzése

8.hét: India társadalmi-gazdasági fejlődése, világgazdasági szerepe

9.hét: A kőolaj és az OPEC világgazdasági szerepe, jelentősége

10.hét: Törökország komplex földrajzi jellemzése

11.hét: Szaúd-Arábia komplex földrajzi jellemzése

12.hét: Kaukázus-vidék komplex földrajzi jellemzése

13.hét: Belső-Ázsia természetföldrajza

14.hét: Irán komplex földrajzi jellemzése

Csak azok a hallgatók vegyék fel a tantárgyat akiknek a neptun szerint is kötelező!

A Kontinensek földrajza III. c.  gyakorlat részletesen foglalkozik az afrikai kontinens társadalomföldrajzával, a természetföldrajzi adottságaival, ezek hatásával a kitermelő iparra, az energiagazdálkodásra, a feldolgozóiparra, a mezőgazdaságra és a szolgáltatások egyes ágazataira. Afrikában meglévő sajátos képződményeinek bemutatása és értékelése komplex term. földrajzi vizsgálatok keretében.

7. hét: Kongó-medence

8.hét: Etióp-magasföld

9.hét: Kelet-Afrikai magasföld

10.hét: Dél-Afrika komplex földrajzi jellemzése

11.hét: Madagaszkár komplex földrajzi jellemzése

12.hét: Ausztrália I. komplex földrajzi jellemzése

13.hét: Ausztrália II. komplex földrajzi jellemzése

14.hét: Óceánia komplex földrajzi jellemzése

A tantárgy célja olyan elméleti ismeretek közvetítése, amelyek révén a tanárjelölt képes a környezet állapotának megőrzésével, védelmével kapcsolatos ismeretek átadására és a környezetbarát szemléletmód, környezettudatos magatartás kialakítására.
Ismereteivel képes a környezet szépsége, védelme, fenntarthatósága és a benne élők vitalitása közti összefüggések értelmezésére, a fenntarthatóságot segítő életvitel, az anyag- és energiatakarékos szemlélet, életmód megismertetésére.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A környezet fogalma, rendszer és környezet kapcsolata, biológiai értelmezése sejt, egyed szinten. A víz biológiai szerepe. A vízszennyezés fogalma, vízszennyező anyagok származása, csoportosítása. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap-kezelés, komposztálás. A toxicitás, toxikológiai tesztek. A levegőszennyezés, a szennyeződés forrásai, a mesterséges eredetű szennyeződések. A leggyakoribb szennyező anyagok és jellemzőik. A levegőszennyezés hatásai a növény és állatvilágra, a művi környezetre. A talaj jellemzői, védelme. Talaj degradáció, rekultiváció. A talaj termőképessége és a környezetszennyezés kapcsolata. Bioremediáció. A zaj és rezgés elleni védelem. A zaj és rezgés fogalma, hatása az emberi szervezetre. A sugárzások biológiai hatása, védekezési lehetőségek a sugárterhelés ellen. Hő szennyezés. A hulladék fogalma, jellemzői, csoportosítása. A hulladékok környezeti hatásai. A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentési lehetőségei. A környezetvédelem jogi szabályozása. A környezeti állapot és az ember testi-lelki egészsége közötti összefüggés. Invazív és allergén növények.

A tantárgy célja olyan elméleti ismeretek közvetítése, amelyek révén a tanárjelölt képes a környezet állapotának megőrzésével, védelmével kapcsolatos ismeretek átadására és a környezetbarát szemléletmód, környezettudatos magatartás kialakítására.
Ismereteivel képes a környezet szépsége, védelme, fenntarthatósága és a benne élők vitalitása közti összefüggések értelmezésére, a fenntarthatóságot segítő életvitel, az anyag- és energiatakarékos szemlélet, életmód megismertetésére.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A környezet fogalma, rendszer és környezet kapcsolata, biológiai értelmezése sejt, egyed szinten. A víz biológiai szerepe. A vízszennyezés fogalma, vízszennyező anyagok származása, csoportosítása. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap-kezelés, komposztálás. A toxicitás, toxikológiai tesztek. A levegőszennyezés, a szennyeződés forrásai, a mesterséges eredetű szennyeződések. A leggyakoribb szennyező anyagok és jellemzőik. A levegőszennyezés hatásai a növény és állatvilágra, a művi környezetre. A talaj jellemzői, védelme. Talaj degradáció, rekultiváció. A talaj termőképessége és a környezetszennyezés kapcsolata. Bioremediáció. A zaj és rezgés elleni védelem. A zaj és rezgés fogalma, hatása az emberi szervezetre. A sugárzások biológiai hatása, védekezési lehetőségek a sugárterhelés ellen. Hő szennyezés. A hulladék fogalma, jellemzői, csoportosítása. A hulladékok környezeti hatásai. A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentési lehetőségei. A környezetvédelem jogi szabályozása. A környezeti állapot és az ember testi-lelki egészsége közötti összefüggés. Invazív és allergén növények.

Kulturális fogyasztási minták a mai magyar társadalomban. Változások a kultúrakutatásban. A kulturális fogyasztási preferenciák területi és társadalmi különbségei. Kulturális intézmények látogatottságának jellemzői, művelődési szokások különböző korcsoportokban. A kultúra átörökítésének mechanizmusai: az iskola társadalmi funkciói. Az oktatási rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek. Az iskolarendszeren kívüli kulturális mintaközvetítés. A tömegkommunikáció, mint kultúraközvetítő rendszer. Az infokommunikációs technológiák kultúraformáló szerepe. A közvetített minták hatása a kulturális identitásra és társadalmi cselekvésmintákra. Az életmód és a szabadidő szociológiai kérdései.

A tantárgy célja, hogy a labdarúgást kedvelő hallgatók tudását a sportról szélesítsük, az alapvető labdarúgó illetve labdarúgó-vezető ismereteket el tudják sajátítani. Az MLSZ játékvezető képzés anyagának elsajátítása, annak gyakorlati alkalmazása, játékvezetői jogosítvány megszerzése. A labdarúgás játékszabályai (1-17. szabály: A játéktér; A labda; A játékosok száma; A játékosok felszerelése; A játékvezető; A játékvezető asszisztensek; A mérkőzés időtartama; A játék kezdete és újraindítása; A labda játékban és játékon kívül; A gól; A les; Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés; Szabadrúgások; A büntetőrúgás; A bedobás; A kirúgás; A szögletrúgás. Pszichológiai alapismeretek. Játékvezetők, asszisztensek feladatai. Fair Play. Az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásai.

A kurzus folyamán a hallgató megismerkedhet a Linux operációs rendszer és a shell programozás alapjaival.

A kurzus célja megismertetni a Gazdálkodási és menedzsment szakos, illetve a Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés hallgatóit a gazdasági szervezetek tudatosan kialakított piac-és élményorientált marketingtevékenységének részterületeivel.

A hallgatók megismerik:

a makro-és mikrokörnyezet részeit,

a fogyasztói magatartás fogalmát, folyamatát, a fogyasztói döntéseket befolyásoló külső és belső tényezőket,

a piacszegmentáció és a pozicionálás fogalmát, folyamatát,

a piackutatás fogalmát, területeit, módszereit,

a 7P elvű marketingaktivitás-rendszer elemeit.

A rendkívüli távoktatás keretében a Mezőgazdasági géptan tárgy foglalkozási tervének (órarend szerinti haladásának) teljesítéséhez.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók olyan mikrobiológiai ismereteket kapjanak, amelynek során képesek értelmezni a mikroorganizmusok életfolyamatait, szerepüket a gyakorlati életben és a környezetünkben, továbbá az élőlények evolúciójában, szemmel tartva a velük kapcsolatban felmerülő sokféle gyakorlati (ökológiai, biotechnológiai, egészségügyi) vonatkozást is. Emellett hallgatóink képesek a mikroszkopikus méretű élőlények vizsgálatához szükséges sajátos és jellegzetes módszereket rutinszerűen alkalmazni. Az alapvető mikrobiológiai ismeretek áttekintésével alapot adunk a mikrobiológiára épülő kurzusok megértéséhez.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A mikrobiológia tárgya, története, jelentősége. A prokarióta és eukarióta mikroorganizmusok sejtfelépítésére, élettani jellegzetességeire, rendszertani besorolására vonatkozó ismeretek és tudományos elvek azonosítása. A mikroorganizmusoknak a természetben, a szárazföldi és vízi élettérben, az elemek körforgásában és más élőlényekkel való kapcsolatukban megnyilvánuló szerepének bemutatása és elemzése. A prokarióták anyagcsere sokfélesége. A baktériumok légzési folyamati és a fényhasznosításuk. A mikroorganizmusok felhasználási lehetőségei: erjesztési folyamatok, élelmiszerek előállítása fermentációs technológiákkal, ipari fermentációk. Az emberi szervezet normál mikrobiótája. A gombák és a zuzmók jellemzői. A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik.
A gyakorlat anyaga: Munkavédelmi és egészségvédelmi szabályok. Sterilizálási módszerek. Táptalajok típusai, összetételük és felhasználásuk. Átoltás steril táptalajra. A tenyészetek fenntartása rendszeres átoltással. Mikroorganizmusok morfológiai jegyeinek vizsgálata, festési eljárások. Mikroorganizmusok vizsgálata biokémiai tesztekkel. A környezeti hatások és a mikroorganizmusok kapcsolata (szaporodás, tenyésztés, szaporodás-gátlás). Antimikrobiális anyagok mikroorganizmusokra gyakorolt hatásának vizsgálata. A mikrobák és az élelmiszerhigiénia kapcsolata. Talajban, vízben, levegőben élő mikrobák, továbbá probiotikus mikroorganizmusok vizsgálata.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók olyan mikrobiológiai ismereteket kapjanak, amelynek során képesek értelmezni a mikroorganizmusok életfolyamatait, szerepüket a gyakorlati életben és a környezetünkben, továbbá az élőlények evolúciójában, szemmel tartva a velük kapcsolatban felmerülő sokféle gyakorlati (ökológiai, biotechnológiai, egészségügyi) vonatkozást is. Emellett hallgatóink képesek a mikroszkopikus méretű élőlények vizsgálatához szükséges sajátos és jellegzetes módszereket rutinszerűen alkalmazni. Az alapvető mikrobiológiai ismeretek áttekintésével alapot adunk a mikrobiológiára épülő kurzusok megértéséhez.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A mikrobiológia tárgya, története, jelentősége. A prokarióta és eukarióta mikroorganizmusok sejtfelépítésére, élettani jellegzetességeire, rendszertani besorolására vonatkozó ismeretek és tudományos elvek azonosítása. A mikroorganizmusoknak a természetben, a szárazföldi és vízi élettérben, az elemek körforgásában és más élőlényekkel való kapcsolatukban megnyilvánuló szerepének bemutatása és elemzése. A prokarióták anyagcsere sokfélesége. A baktériumok légzési folyamati és a fényhasznosításuk. A mikroorganizmusok felhasználási lehetőségei: erjesztési folyamatok, élelmiszerek előállítása fermentációs technológiákkal, ipari fermentációk. Az emberi szervezet normál mikrobiótája. A gombák és a zuzmók jellemzői. A vírusok helye az élővilágban, legfontosabb jellemzőik.
A gyakorlat anyaga: Munkavédelmi és egészségvédelmi szabályok. Sterilizálási módszerek. Táptalajok típusai, összetételük és felhasználásuk. Átoltás steril táptalajra. A tenyészetek fenntartása rendszeres átoltással. Mikroorganizmusok morfológiai jegyeinek vizsgálata, festési eljárások. Mikroorganizmusok vizsgálata biokémiai tesztekkel. A környezeti hatások és a mikroorganizmusok kapcsolata (szaporodás, tenyésztés, szaporodás-gátlás). Antimikrobiális anyagok mikroorganizmusokra gyakorolt hatásának vizsgálata. A mikrobák és az élelmiszerhigiénia kapcsolata. Talajban, vízben, levegőben élő mikrobák, továbbá probiotikus mikroorganizmusok vizsgálata.
A kollokviumra jelentkezés feltétele a tantárgy gyakorlati anyagának teljesítése.

A kurzus a Nyugat első, "nagy" nemzedékének munkásságát elemzi. Képet ad Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Juhász Gyula és  Tóth Árpád munkásságáról.

A kurzus a Nyugat első nemzedéke (Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Tóth Árpád, Juhász Gyula) életművének modern értelmezésére törekszik. 

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra

A kurzus a művészettörténet legfontosabb eseményeit alkotásait mutatja be a kezdetektől a kortárs művészetekkel bezárólag. Törekszik az összefüggések feltárására, a művészeti folyamatok gazdasági, társadalmi összefüggéseinek bemutatására. Rámutat a társművészetek kapcsolódási pontjaira. Igyekszik bemutatni a legjelentősebb alkotókat és műveiket.

A népvándorláskori és a preromán művészet. A román kor építészete, szobrászata és festészete Európában és Magyarországon. Épülettípusok. A honfoglaló magyarság és az államalapítás korának művészete. A gótika építészete, szobrászata és festészete. Az önálló szobrászat megjelenése. A szárnyasolrárok. Ikonográfiai kérdések. A kora reneszánsz /ducento, trecento, / Itáliában. Giotto és köre szemléletváltása. A perspektíva, mint szimbolikus forma. A quattrocento építészete és szobrászata, festészete, legfontosabb problémái és legjelesebb alkotói. Az érett reneszánsz ésa manierizmus. A művészet Magyarországon a Hunyadiak és a Jagellók korában. A kései reneszánsz a Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben.

A tantárgy célja, hogy az izmusok, kifejezésformák sokféleségében megmutassa az egyetemes, állandó értékeket. Rámutasson arra, hogy az esztétikum a formai sokrétűségben éppúgy megjelenhet, mint a viszonylagos állandóságban. Tisztázza az időszak alapvető irányzatainak törekvéseit, megismertesse a hallgatót a legjelesebb alkotók tevékenységével. A hallgatók biztonságos tudásalapra szert téve, jártasság és készség szinten igazodjanak el: a művészetek történeti rendjében, a különböző korok stílusismeretében, különlegesen: a kortárs irányzatok ismeretében ill. ezek alkotó felhasználási módjaiban.

A kurzusban részt vevő hallgató elsajátítja elméletben és gyakorlatban egyaránt az óvodás korosztály számára alkalmazható játékanyagot a maga komplexitásában. Ismereteket szerez a népi játékok fejlesztő-nevelő hatásáról. A megszerzett ismeretek alapján képes önálló játékgyűjtésre és tanításra, rövidebb játékfűzések kialakítására, a játékok fejélesztő, személyiség és közösségépítő hatásainak kreatív alkalmazására. 

A forrásteremtés egyik lehetséges módja a pályázatokon elnyerhető támogatás. A képzés célja a hallgató pályázatírással kapcsolatos alapvető gyakorlati képességének, készségeinek fejlesztése. Kiemelt témakörök: Támogatási rendszerek, alapok, keretek, intézményrendszer. A pályázati lehetőségek megkeresése. A pályázatírás alapjai: a pályázatok felépítése, elkészítésük főbb szempontjai, formai és tartalmi követelmények. A pályázatírás módszertana. A pályázatok leggyakoribb hibái.

A Java programozási nyelv alapjait sajátíthatják el a hallgatók.

A hallgatók megismerik a gazdasági szervezetekben működő projekteket, projektszervezeteket, azok szervezését, a projektciklusokat. Megismerik a projektek típusait /gazdasági, pályázati, fejlesztési stb/. A gyakorlatban is elsajátítják a projekt generálás lépéseit. Képessé válnak az Európai Uniós pályázati projektek alkalmazására.

Az emberi test felépítése, arányrendszere, életkori és nemi sajátosságai. A csontváz rendszere, szerkezete, a különböző funkciókat ellátó izületek funkcionális és formai tanulmányozása. Az izomzat kapcsolódása a vázszerkezethez; eredés, tapadás. A felületi izmok és a mélyebben fekvő izmok külső felületet alakító befolyásának vizsgálata. A mozgás közbeni változások értelmezése. A női és férfi test arányainak különbözősége. Az anatómiai ismeretek rajzi stúdiumok során való elsajátítása, szerkezeti és funkcionális elemzések. Az emberi test általános szerkezeti törvényszerűségeinek rajzi elemzése, statikai törvények. Az egyensúly. Súlypont, kontraposzt. A csont- és izomrendszer felépítésének, összefüggéseinek elemzése. Az arány és arányosság kérdései. A fej legjellemzőbb szerkezeti összefüggései. A fej izmai. Mozgás és funkció kiemelt tanulmányozása. Az emberi test formaelemzése művészi megfogalmazásban, a már megismert anyagok, eszközök (grafit, pitt, szén, tus, papír) sokrétű felhasználásán keresztül. Az emberi test változatos ábrázolásai különböző rajzi technikákon keresztül, pl. ötperces vázlatrajzok, csontvázrajzok, félórás vagy nagyobb lélegzetű tanulmányrajzok vonalas vagy tónusos kivitelezéssel. Nagyobb szerkezeti egységek elemző rajzai (vállöv, medence, stb.), kéz- és lábfej tanulmányok, élő modell utáni rajzok. Kroki: az emberi test mozgásának legfontosabb, összefoglaló erővonalak mentén rendeződő karakteres megjelenítése. Különböző testhelyzetek és pozíciók rajzai.

Az emberi test felépítése, arányrendszere, életkori és nemi sajátosságai. A csontváz rendszere, szerkezete, a különböző funkciókat ellátó izületek funkcionális és formai tanulmányozása. Az izomzat kapcsolódása a vázszerkezethez; eredés, tapadás. A felületi izmok és a mélyebben fekvő izmok külső felületet alakító befolyásának vizsgálata. A mozgás közbeni változások értelmezése. A női és férfi test arányainak különbözősége. Az anatómiai ismeretek rajzi stúdiumok során való elsajátítása, szerkezeti és funkcionális elemzések. Az emberi test általános szerkezeti törvényszerűségeinek rajzi elemzése, statikai törvények. Az egyensúly. Súlypont, kontraposzt. A csont- és izomrendszer felépítésének, összefüggéseinek elemzése.
Az arány és arányosság kérdései. A fej legjellemzőbb szerkezeti összefüggései. A fej izmai. Mozgás és funkció kiemelt tanulmányozása. Az emberi test formaelemzése művészi megfogalmazásban, a már megismert anyagok, eszközök (grafit, pitt, szén, tus, papír) sokrétű felhasználásán keresztül. Az emberi test változatos ábrázolásai különböző rajzi technikákon keresztül, pl. ötperces vázlatrajzok, csontvázrajzok, félórás vagy nagyobb lélegzetű tanulmányrajzok vonalas vagy tónusos kivitelezéssel. Nagyobb szerkezeti egységek elemző rajzai (vállöv, medence, stb.), kéz- és lábfej tanulmányok, élő modell utáni rajzok. Kroki: az emberi test mozgásának legfontosabb, összefoglaló erővonalak mentén rendeződő karakteres megjelenítése. Különböző testhelyzetek és pozíciók rajzai.

A rendkívüli távoktatás keretében a Speciális mezőgazdasági géptan (gépszerkezetek) tárgy foglalkozási tervének (órarend szerinti haladásának) teljesítéséhez.

A kurzus zömmel lírai alkotások elemzése kapcsán elemzi a nyelvi megformálás koronkénti változásait.

A kurzus zömmel lírai alkotások elemzése kapcsán elemzi a nyelvi megformálás koronkénti változásait.

Számítógépes gyártástervezés tantárgyhoz kapcsolható video tananyagok gyüjteménye

A szerves világ anyagainak, alapvető törvényszerűségeinek megismertetése. A reakciókészség értelmezése a kémiai kötés elektronelmélete és a térkémiai szemléletmód alapján. Témakörök: Karbonsavak. Monokarbonsavak. Dikarbonsavak. Karboxilcsoportban helyettesített karbonsavszármazékok, karbonsav észterek, karbonsav amidok. Gliceridek. Szénhidrogén csoportban helyettesített karbonsavszármazékok. Poliamidok. Szénsavszármazékok. Bioszerves kémia legfontosabb vegyületei. Heterociklusos vegyületek. (Furán, pirrol, fiofén. Piridin. Diazinok.) Szénhidrátok. Monoszacharidok. (Csoportosítás. Glükóz, fruktóz, galaktóz.) Diszacharidok (Maltóz, szacharóz, cellobióz, laktóz). Oligoszacharidok. Poliszacharidok. (Keményítő, cellulóz). Aminosavak. (a-aminosavak és fehérjék kapcsolata. Nukleinsavak. Nukleozidok és nukleotidok. Purin és pirimidin bázisok. Alkaloidok, gyógyszerek, narkotikumok. Fontosabb alkaloidok hatása, előfordulásuk a természetben.

A szervetlen vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságainak elsajátítása, az előfordulásukra, előállításukra és felhasználásukra vonatkozó ismeretek megszerzése. A szervetlen vegyületek nevezéktana, csoportosítási lehetőségek, általános jellemzésük, fizikai- és kémia tulajdonságaik, kötéstípusok. A leggyakoribb laboratóriumi és ipari előállítási módszerek. Előfordulásuk, felhasználásuk, biológiai szerepük, a környezetre kifejtett hatásuk. Az egyes vegyületcsoportok részletes megismerése: előfordulásuk, fizikai- és kémiai tulajdonságuk, előállításuk, felhasználásuk alapján.

A kurzus a színházművészetnek a kultúrában elfoglalt helyét vizsgálja, miközben rápillant e művészeti ág szemiotikai, esztétikai, dramaturgiai problémáira is. Az eredeti tervben közösen megtekintett bemutatók értelmezése is szerepelt volna - most azonban inkább elméleti kérdésekre összpontosítunk, néhány előadás-felvétel elemzése mellett. 

A szín tudományos és művészi megismerése. A látás fizikai síkja, a fény és a szín fizikai tulajdonságainak megismerése. A szín fogalma, a színek osztályozása, rendszerezése. A színmérés, a színek felosztása, csoportosítása, színkeverés. A színkutatások történeti áttekintése. A látás élettani síkja. A látás mint idegfolyamat. A térlátás, a szem mozgása, feloldóképessége, a színlátás. A látás lélektana. Színkontrasztok. Színharmóniák. A színek esztétikája, színes környezetformálás, téralakítás. A szín és a kompozíció. A szín és az illúzió. A színek szimbolikájának történeti áttekintése. A szín és a tér kapcsolata. Tónus és szín, mint a térproblémák képi megoldásának eszközei: forma és tér összefüggéseinek elemzése a tónus és a szín alkalmazása során. Kis- és nagyléptékű beállítások festése a szín formaelemző, térformáló
szerepének alkalmazásával. Színadaptációk készítése látvány után (a különböző kontrasztok lehetőségeinek figyelembevételével). Színperspektíva, távolság, színintenzitás, fény-árnyék különbségek.

A tudományos vizsgálatok elméleti alapjai. A társadalomtudományi valóságmegismerés folyamata. A tudományos elméletalkotás modelljei. A kutatás jellegzetes stratégiái, kutatómunka menete. Oksági kapcsolatok törvényszerűségei. A kutatómunkához szükséges adatbázisok készítése, használata. Mintavételi eljárások. Skálák. Adatgyűjtési módszerek. Empirikus kutatás metodológiai kérdései. A kutatási eredmények publikálásának szabályai. A leíró statisztika alapjai. Adatelemzés.

Testnevelés tanítás II. tantárgyhoz kapcsolódó kérdések, feladatok megbeszélésére szolgáló felület.

Az online oktatás időszakában a hallgatói kapcsolattartást és oktatási felületet biztosítja.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus a testnevelés tanítás III. tantárgy órarend szerinti haladásához.

A rendkívüli távoktatást segítő kurzus a testnevelés tanítás IV. tantárgy órarend szerinti haladásához.

A tantárgy célja a vállalkozások indításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átfogó és rendszerezett áttekintésének az elsajátítása. A hallgató megismeri a gazdálkodás alapjait, nemzetgazdasági alapösszefüggéseket. Az üzleti vállalkozások, mint szervezet-, és mint gazdasági rendszer felépítését, működésének és működtetésének általános rendszerelméletét. Megismerhetik a vállalkozások társadalmi, gazdasági, pénzügyi környezetét, a vállalkozások működési formáit, azok létrehozásának, működtetésének, megszüntetésének feltételeit, főbb jellegzetességeit. Az egyes vállalkozási formák előnyeit és hátrányait, kötelezettségeit. A gazdálkodó szervezetek érintettjeit, az érintettek célrendszerét.

A hallgató megismeri a vállalkozási formákat és lehetőségeket hazánkban, a mezőgazdaságban, a jogi formák közötti választás lehetőségeit. Az egyes vállalkozási formák több szempont szerinti elemzését. A mezőgazdasági vállalat rendszerszemléletű értelmezését. Mezőgazdasági vállalkozások eredményességének mérését. A mezőgazdasági vállalkozások erőforrásait, különös tekintettel a termőföld ökonómiai értékelésére. Az erőforrásgazdálkodás ökonómiai alapösszefüggéseit. A bevételek keletkezésének folyamatát, a termelési érték növelésének lehetőségei. Költséggazdálkodást, költségmenedzsmentet, a termelési költség csökkentésének lehetőségeit.

A tantárgy célja a vállalkozások indításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átfogó és rendszerezett áttekintésének az elsajátítása. A hallgató megismeri az üzleti vállalkozások, mint szervezet-, és mint gazdasági rendszer felépítését, működésének és működtetésének általános rendszerelméletét. Megismerhetik a vállalkozások társadalmi, gazdasági, pénzügyi környezetét, a vállalkozások működési formáit, azok létrehozásának, működtetésének, megszüntetésének feltételeit, főbb jellegzetességeit. Az egyes vállalkozási formák előnyeit és hátrányait, kötelezettségeit, különös tekintettel a sport területén működő vállalkozásokra és egyesületekre.

A tantárgy célja komplex gazdasági szemléletmód kialakítása, a gazdálkodás funkcionális részterületei fölé emelkedő problémakezelés. A vállalati érdek struktúra fő elemeinek megismerése. A megtérülési követelmény, mint általános gazdálkodási vezérelv értelmezése. A vállalkozás bevételeinek megtérülési tartalom szerinti szerkezete. Költséggazdálkodás, költségmenedzsment. Fedezeti kalkulációk készítése, és a vállalati ÁKFN struktúra alkalmazása.

A világgazdaság centrum-periféria fejlődési elmélete alapján, valamint a globalizációs évszázad új kihívásaira adott sajátos válaszok segítségével vizsgálja a centrum országok, a félperifériák és a differenciálódó fejlődő régiók (harmadik és negyedik világ) sokoldalú kapcsolatrendszerét. Valamint, foglalkozik a globális problémákkal, a természet és a társadalom kapcsolatrendszerének átfogó áttekintésével.