A tantárgy célja a tanárjelöltek felkészítése a tanítási gyakorlatokra. A biológiatanításban alkalmazott módszerek gyakorlása. A biológia tananyag átadását szolgáló hatékony módszerek elsajátításával a tanárjelölt képes a pedagógiai, pszichológiai ismeretek alkalmazására a biológiatanításban annak érdekében, hogy a mai kor elvárásának megfelelő biológia tanárokká váljanak. Képesek a tanítványaik érdeklődését felkelteni a biológia tanulása iránt, továbbá képesek elősegíteni tanítványaik pályaorientációját ösztönözve őket a biológiát alkalmazó továbbtanulásra.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: Az érdeklődés-felkeltés, motiválás lehetőségei, technikái és módszerei a biológia tantárgy tanítása során. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitűdformálási lehetőségek. A projektmódszer szerepe a differenciált módszerek rendszerében és ennek alkalmazása. A biológiai fogalmak tanításának lépései, elvei, a tévképzetek feloldásának technikái. A biológiai ismeretek rögzítésének, megszilárdításának speciális módszerei. A biológia szaktárgyi tényeinek és azok összefüggéseinek felismertetése, megerősítése. Különbségek és hasonlóságok megmutatása, illetve logikus elemzése a tananyag feldolgozása során. A feladat- és problémamegoldás szerepe és jelentősége a biológiai gondolkodás fejlesztésében.
A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: motiváció, közlés, magyarázat, fogalomalkotás, összefoglalás, ellenőrzés, szemléltetés, modellezés, modellalkotás, számonkérés, feladatmegoldás, ábra- és grafikonelemzés, szövegértés, ok-okozatok feltárása, általánosítás, problémamegoldás, kiselőadás, kérdés-felelt, vita, stb. A szemléltetés jelentősége és formái. Mikrotanítások a tanult módszerek felhasználásával.