A tárgy feladata a szélesebb esztétikai/művészeti műveltségi bázis megteremtése, szemléletformálás, korszerű értékítélet alapozása. Az esztétikumhoz, illetve a művészethez való viszonyainak szociológiája. Az ízlés kérdése. A modern tömegkultúra az elit kultúra és a népi kultúra. A vizuális művészetek és műfajok áttekintése. Forma, tér, szín és tartalom. Forma és funkció elemzése különböző műfajú alkotásokban. Stílus és a stílusjegyek olvasása, konvenciói. Az esztétikai élmény és érték szocializáló szerepe. A műélmény beépítése a nevelési folyamatba. Az elemzéseken keresztül, ill. nagyrészt gyakorlati feladatok megoldásaival kialakítani a vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció gyakorlásához szükséges ismeretek, jártasságok, /alap/készségek, valamint képességek biztos bázisát. Kialakítandó kompetenciák: a hallgatók ismerjék az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges vizuális ismereteket. Megfelelő attitűddel és autonóm tanítás-szervezéssel, felelősségteljes szemlélettel formálják az életkornak megfelelő gyermeki kompetenciákat.