Az anyagszerkezeti és anyagtulajdonságokra, valamint ezek kapcsolatára vonatkozó alapismeret adása. Az anyagszerkezet különböző szintjei és az egyes szintek által determinált anyagtulajdonságok, a mérethatások megismertetése. Az anyagtudomány definíciója, szerepe a technológiákban. Atomszerkezet. A kémiai kötés kvantummechanikai leírása. Kémiai kötéselméletek. Két- és többatomos kötések. Molekulák szimmetriája. A komplex vegyületek kötése. Kristálytérelmélet. Dielektromos és mágneses sajátságok. Vezetési tulajdonságok. Vezető-, szupravezető. ellenállás-, szigetelőanyagok. Félvezetők, félvezető egykristályok előállítása. Szilárdtestek szerkezete, kristálytani fogalmak, rendszerek, jelölések. Rácshibák. A kristályos és amorf anyagok sajátosságai, valamint leírásmódja a különböző anyagcsoportokban. Mérethatások az anyagstruktúrában, nano-, mikro-, makroszerkezetek. Nanokristályos mágneses anyagok. Többkomponensű rendszerek szerkezeti formái, polikristályos anyagok. Termikus viselkedés, állapotábrák, termikusan aktivált folyamatok. Intelligens anyagok, alakemlékező ötvözetek, folyadékkristályok, fényvezető szálak.