NAPPAI TAGOZAT – gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás esetén

VKO1016 Alkotás II.

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer:

 

A korábbi rajzi tapasztalatokra építve lehetőséget kell teremteni arra, hogy a hallgatók ismeretei elmélyüljenek a képzőművészet kifejezési lehetőségeivel kapcsolatban. Fontos, hogy az órai és az önálló feladatok elvégzése során képesek legyenek feltárni és alkotó módon alkalmazni ezen összefüggéseket saját munkáikban. Szükséges, hogy további stúdiumok során tisztázzák a képi, rajzi építkezés törvényeit, a kompozíciós problémákat. Fontos a kifejezés alapelemeinek tanulmányozása, valamint ezzel párhuzamosan újabb technikai lehetőségek megismerése.

 

A félév során meghatározó az emberi test ábrázolásának és a tér és az emberi alak kapcsolatának kérdése. A pontos, arányokra koncentráló, jól komponált rajzok elkészítésén túl elsődleges cél, hogy a hallgatók egyéni látásmóddal önálló munkát végezzenek. Túl tudjanak lépni a tanulmányok megszokott tartalmi, kompozíciós és technikai megoldásán. Képesek legyenek a kifejezés szempontjából fontos és kevésbé lényeges részleteket megjeleníteni, elkülöníteni (hangsúly, kiemelés, elhagyás), hangulatot, érzést, gondolatot kifejezni és mindehhez eszközt, anyagot, méretet választani. A folyamatos gyakorlati munka mellett a tapasztalatok megbeszélésével a későbbi tanári munka segítése történik.

 

Féléves tematika:

Az ábrázolás problémakörei közül a figura kiemelt elemzése kompozíciós igénnyel, funkcionális ábrázolási, kifejezési tartalmakkal. Az alakzat-forma-figura-motívum tartalmi értelmezése. A figura, mint téri elem, a figura mint képi elem, a figura mint motívum a kompozícióban, a különböző ábrázolási rendszerekben. Az ábrázolást hordozó síkfelület térbeni, illuzórikus kiterjesztésének a lehetőségei - a célirányos kifejező formaalkalmazás alkotói folyamatának segítése.

 

Órai feladatok (modell után):

1.           Mértani testekből álló beállítás – kompozíciós vázlatok részletekről és vonalas tanulmányrajz készítése golyóstollal, vagy tussal.

2.           Mozdulatvázlatok készítése. (15-10-5 perces krokik.) Portré rajza élő modell után.

3.           Emberi alak rajza élő modell után.

4.           A tussal való rajzolás lehetősége. Emberi alak rajza élő modell alapján.

5- 7. Modell utáni rajzolás, festés – egyéni megoldások és kompozíciók 

8-10. A korábbi munkák, valamint krokik és a fotók felhasználásával sokszorosító grafikai munkák tervezése, készítése (monotípia, rézkarc, linómetszet) 

11 – 12. „Külső térben” – min. 3 lapos sorozat szabadon választott technikával

13. Rajzok állatokról – állatkertben

14. A kurzus lezárása, prezentáció

 

Minden órán a hallgatók kapnak házi feladatokat, és az órákat a házi feladatok értékelésével kezdjük.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 

Az értékelés módja és ütemezése:  Folyamatos konzultáció. A 10. alkalommal a félév során készült munkák bemutatása (min. 60%). Az utolsó alkalommal prezentáció.

 

-          A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése: prezentáció

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

-           A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot kapnak. Kettőnél több készületlen konzultáción való részvétel a tantárgy félévi érvénytelenségét vonhatja maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción megszerzett érdemjegyek, valamint a prezentáció érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg.

 

 

 

Dr. Zielinski Tibor

 

2020. 02. 11.