NAPPALI TAGOZAT – gyakorlati jegy

VKO1022            Alkotás IV.

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Az alapvető plasztikai alakítási módokhoz kapcsolódó anyagok, eszközök, eljárások biztonságos használatának ismertetése, az alapvető munkavédelmi szabályok betartása/betartatása. Cél a plasztikai formanyelv sajátosságainak és a kompozíció térszervező tulajdonságai megismerése, az élő modell megfigyelésén keresztül, az arányok, az irányok a szerkezet pontos kialakítása, térben megformálása. A fény és az árnyék plasztikában betöltött szerepének megismerése, tudatos használata.

A szobrászat lényegesebb történeti, művészettörténeti példáinak áttekintése és szakmai szempontokból való elemzése. Néhány egyszerű szobrászati kivitelezési technológia megismerése és gyakorlása.

Az agyag, a plasztilin mintázása, gipszöntés, gipsz megmunkálás. Terrakotta szobor előkészítése.

A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók személyes és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek ezen eljárásokról, eszközökről és anyagokról, a szobrászműhelyben pedig egyénre szabott konzultáció mellett alkotói tevékenységet végezzenek.

Műelemzés: a szobrászat lényegesebb történeti, művészettörténeti példáinak áttekintése és szakmai szempontokból való elemzése.

A plasztikai nyelv, a formai építkezés törvényeinek megismerése elsajátítása.

 

Megoldások keresése:

-             a ritmus, az arány, a szimmetria-egyensúly; a tér és tömeg;

-             a statikusság, dinamikusság, egyensúlyeltolódás, probléma-körének kérdéseire.

 

A stílus, az esztétikum, az alapvető hatáskeltés eszközrendszerének megismerése, elsajátítása.

 

A tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók személyes és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek ezen eljárásokról, eszközökről és anyagokról, a szobrászműhelyben pedig egyénre szabott konzultáció mellett alkotói tevékenységet végezzenek.

 

Féléves tematika:

 

1. Megismerkedés a szobrászműhely alapvető alapanyagaival, eszközeivel, alapvető munkavédelmi tudnivalók megismerése. Szoborportré felvasállványának az előkészítése, az agyag felhelyezése a szoborvázra.

 

2. A fejszobor arányainak gondos meghatározása, a fejszobor tengelyeinek megismerése.

 

3 – 10. A szobor részleteinek kidolgozása. Közben koponya mintázás és felnagyított részletek: fül, szem, orr, száj 5-10 szeres méretű megmintázása. A szobor elkészítését fázisonként, majd a kész szobrokat lefényképezzük.

 

11. A szobor gipsz-negatívjának elkészítése.

 

12. A szobor gipsz-pozitívjának elkészítése.

 

13. A szobor öntési varratainak, és hibáinak retusálása, végleges felületének kidolgozása.

 

14. Értékelés.

 

Otthoni házi feladatok, IKT eszközök alkalmazása:

 

A hallgatók minden alkalommal kapnak házi feladatot, melyek lehetnek gyakorlati, vagy elméleti jellegűek.

Az elméleti feladatok a Redmenta.com interneten elérhető feladatszerkesztő programmal készülnek; önálló feladatmagoldás, objektív értékelés.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 

-          A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 

-          A gyakorlati munka, IKT feladatok, prezentáció PPP.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

 

-          A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden héten feladatot kapnak.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:    

 

-          A félévi gyakorlati jegyet a gyakorlati munka, az IKT feladatok eredménye és a prezentáció eredményének súlyozott átlaga határozza meg. A szobrok elkészülését folyamatosan, fázisonként fényképekkel dokumentáljuk.

 

Kötelező, ajánlott irodalom:

 

Folyóiratok:

 

Új művészet, Balkon, Artmagazin

 

Könyvek:

 

Zielinski Tibor: Szobrászati technikák Portrék: mintázás, terrakotta és gipsz, Cser kiadó 2012.

E. H. Gombrich: A művészet története Gondolat Kiadó Bp. 1983.

Romei – Gaudenzi: A szobrászat az ókortól napjainkig, Bp., Cicero, 1996

Herbert Read: A modern szobrászat, Bp., Corvina, l97l

Fekete Tamás: Szobrászat (Műhelytitkok sorozat), Bp., Corvina, l982

A képzőművészet iskolája I-II. (szerk. Solymár István), Bp., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, l976

Moholy–Nagy László: Az anyagtól az építészetig, Bp., Corvina, l968

 

Dr. Zielinski Tibor

adjunktus, NyE

 

2020. 02. 10.